Fly DS128

Fly DS128

 

Phone with big 2.8" screen
 • 2 sim cards 
 • 2.8" 
 • Camera 1.3 Mpix 
 • FM-radio 
 • Mp3-player 
 • Supports MicroSDHC 
Compare
Buy!
55 (W) 127 (H)
DS128

General:

 • Sim in stand by mode
  2
 • Battery
  1400 mAh, Li-Ion

Design:

 • Dimensions
  127.0 x 55.0 x 13.5 mm
 • Weight
  107 g
 • Available colors
  black, silver, white

Display:

 • Resolution
  240 x 320 pix, QVGA
 • Description
  2.8" TN
 • Touch screen
  no

Memory:

 • ROM
  60 Kb
 • Micro SDHC support
  microSDHC (up to 32 GB)
 • USB-storage
  yes

Wireless Networks:

 • GSM
  900/DCS1800
 • 3G
  no
 • UMTS
  no
 • HSDPA
  no
 • HSDPA+
  no
 • HSUPA
  no
 • LTE
  no
 • Wi-Fi
  no
 • Wi-Fi Hotspot
  no
 • EDGE
  no
 • GPRS
  yes
 • GPRS class
  10
 • WAP
  2.0
 • Modem mode
  no
 • OTA support
  no
 • Support for external 3G-modems
  no

Camera:

 • Resolution rear camera
  1.3 Mpix (1280 x 960 pix)
 • Resolution front camera
  no
 • Video recording
  QVGA (240 x 320 pix)
 • Flash
  no
 • Digital zoom
  yes
 • Autofocus
  no

Audio player:

 • Formats
  MP3, AAC, AMR, WAV, MID
 • Equalizer
  no
 • Manual equalizer setup
  no
 • Playlists
  yes
 • A-B repeating function
  no

Video player:

 • Format
  3GP, MP4, AVI
 • Sound coding
  AAC, AMR

FM-radio:

 • yes

Navigation:

 • GPS
  no
 • A-GPS
  no
 • Preinstalled programms and aplications for Navigation
  no

Battery time:

 • Talk time
  up to 6 hours
 • Stand by
  up to 300 hours

Bluetooth:

 • Version
  3.0
 • A2DP
  yes
 • DUN
  no
 • HFP
  yes
 • GAVDP
  yes
 • AVRCP
  no
 • FTP
  no
 • OPP
  yes
 • SPP
  yes
 • HID
  no
 • SAP
  no
 • FAX
  no
 • Obex Imaging Responder
  yes

Sensors:

 • G sensor
  no
 • Ambient Light
  no
 • Proximity
  no
 • Gyro
  no
 • Compass
  no

Connectors:

 • Battery charger connector
  Micro USB
 • Connector for connection to PC
  Micro USB
 • Sim-card
  Standart
 • Audio jack
  3.5 mm
 • Headphones standart
  OMTP

Other functions:

 • Autodial
  yes
 • Java
  yes
 • Torch
  yes

Equipment:

 • Battery
  yes
 • Charger
  yes
 • USB cable
  yes
 • Earphones
  yes
 • Manual
  yes
 • Warranty card
  yes
 • Certificate information card
  in UM
← Íàçàä ê îòçûâàì
* Îáÿçàòåëüíî

Âàøè äàííûå:

Âàøå èìÿ: *

Ñêîëüêî Âàì ëåò? *

Îòêóäà Âû? *

Âàø îïûò ïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâîì? *

Âàø îòçûâ:

Ðåéòèíã

Äîñòîèíñòâà:

Îòçûâ:

Âû ðåêîìåíäóåòå ýòîò ïðîäóêò?

Äà Íåò

Íåäîñòàòêè:

E-mail:

Ââåäèòå ñèìâîëû íà êàðòèíêå

Ðàçìåñòèòü îòçûâ
Authorization
Please authorize:
Login:
Password:

Forgot your password?

Register
If you are a first-time visitor on the site, please fill in the registration form.

:
Use your Facebook.com profile to log in.
Use your VKontakte profile to log in.